De voorloper van de Agenda van Loenen is het uitvoeringsplan van de Dorpsraad geweest die is gekoppeld aan het Dorpsontwikkelingsplan. Deze had een looptijd van 2014-2018

Het Dorpsontwikkelingsplan gaf een visie over het leven en wonen in Loenen aan de Vecht voor de komende 10 jaar. Het Dorpsontwikkelingsplan is door de gemeente Stichtse Vecht samen met onze Dorpsraad opgesteld.

De Dorpsraad heeft in 2012 drie werkgroepen samengesteld op de thema’s sociaal, fysiek en economie. Deze werkgroepen hebben onderzocht wat er binnen die thema’s leeft onder de bewoners. De gemeente heeft gegevens over haar beleid en cijfers binnen deze thema’s verzameld en samen met professionals van andere maatschappelijke organisaties is gekeken naar de sterke en zwakke kanten van en de kansen en bedreigingen voor Loenen aan de Vecht.

Op basis van dit alles in het Dorpsontwikkelingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dit plan inmiddels vastgesteld. Het heeft als basis gediend voor een uitvoeringsplan 2014-2018.

In 2018 en 2019 heeft de Dorpsraad zelf het initiatief genomen om “De Agenda van Loenen” op te stellen als vervolg op dit uitvoeringsplan. Hierin is kernachtig weer gegeven waar het dorp voor staat en waar de Dorpsraad zich mee bezig gaat houden.