Cronenburgh fase 4

15-07-2021 Wijkbericht; Start invulling woningbouwproject Cronenburgh fase 4

(hieronder de integrale tekst uit het wijkbericht van de Gemeente Stichtse Vecht welke in de direct omliggende wijken is bezorgd)

In dit wijkbericht willen wij u informeren over de start van het woningbouwproject Cronenburgh fase 4. De woonwijk Cronenburgh wordt ontwikkeld in verschillende fases. De fases 1 t/m 3 zijn al klaar. De komende maanden wordt nagedacht over de invulling van fase 4 en wat de randvoorwaarden en uitgangspunten moeten zijn voor het stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad zal hier eerst een besluit over nemen. Bewoners en belanghebbenden mogen straks meepraten over het stedenbouwkundig plan.

 

Vooroverleg met provincie en gemeente

Om te komen tot duidelijke randvoorwaarden en uitgangspunten voor deze woningbouwlocatie is de initiatiefnemer in gesprek met de gemeente en de provincie. Voor deze gesprekken heeft de initiatiefnemer in januari van dit jaar een vooroverlegplan ingediend. Het vooroverlegplan bestaat uit een kaart van de locatie en een analyse van de bestaande situatie. Denk daarbij aan geluid van de randweg, ecologische waarden, archeologische waarden, waterhuishouding en de status van de bodem.

Het plangebied bestaat uit 2 delen, namelijk:

  1. Gebied ten zuiden van de Randweg Noordaansluitend aan de bestaande(woon)bebouwing en de begraafplaats;
  2. Gebied ten noorden van de Randweg Noordaansluitend aan de Golfclub Old Course Loenen.

Er is nog geen stedenbouwkundig plan, want eerst moeten we het eens worden over de randvoorwaarden en uitgangspunten.

Plaats hier een foto/oproep

Het college en de gemeenteraad nemen nu eerst een principebesluit

Het college en de gemeenteraad nemen nu eerst een besluit over de principiële vraag of en onder welke voorwaarden we woningbouw toestaan op deze plek. De randvoorwaarden en uitgangspunten die we meegeven aan de ontwikkelaar zijn gebaseerd op vastgesteld beleid van de gemeente en wetgeving. De provincie moet het hier ook mee eens zijn. De provincie heeft al aangegeven dat ze alleen woningbouw wil toestaan in deelgebied 1.

Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk kader heeft vastgesteld kan het college een intentieovereenkomst sluiten met de ontwikkelaar. Er wordt ook een plan van aanpak gemaakt voor de hele procedure inclusief het overleg met bewoners en andere belanghebbenden over het stedenbouwkundig plan.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit najaar een besluit.

Bewoners en belanghebbenden worden straks betrokken bij het stedenbouwkundig plan

De initiatiefnemer en de gemeente hechten er veel waarde aan dat bewoners van het dorp en andere belanghebbenden, zoals de golfclub en volkstuinvereniging, meepraten over de ontwikkeling. Daarom heeft in januari van dit jaar een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de dorpsraad Loenen aan de Vecht. Tijdens dit gesprek is nagedacht op welke manier de bewoners het beste betrokken kunnen worden bij het plan. Als de gemeenteraad dit najaar een besluit heeft genomen kan de groep waar nu contact mee is worden uitgebreid, zodat meer bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de invulling van het stedenbouwkundig plan.

Wethouder Frank van Liempdt heeft op 5 juli jl. een bezoek gebracht aan de wijk Cronenburgh. Tijdens een informatieve wandeling heeft hij gesproken met mensen van de volkstuinvereniging, woningbouwstichting Vecht en Omstreken, golfclub Old Course Loenen, dorpsraad Loenen aan de Vecht en ontwikkelaar.

Wethouder van Liempdt: “Het was fijn om op deze ontspannen manier een beeld te vormen van de omgeving en de betrokkenen te spreken over het woningbouwproject Cronenburgh fase 4. We zijn in de beginfase van het project. De gemeenteraad is nu eerst aan zet om in te stemmen met deze woningbouwlocatie en randvoorwaarden mee te geven aan de ontwikkelaar. Daarna kan samen met de betrokkenen en bewoners een stedenbouwkundig plan worden gemaakt voor deze locatie. De wandeling was een mooie eerste stap om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk gedragen plan.”